Správce, společnost ASBIS CZ, spol. s r.o., se sídlem Průmyslová 1663/6, 102 00 Praha 10, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 68431, IČ: 25 52 25 66, zastoupená jednatelem Petrem Jandíkem

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

V souladu souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“  podáváme uchazečům o zaměstnání tuto písemnou informaci:

Účel zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání probíhá za účelem jednání o uzavření pracovní smlouvy, či některých dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, v rámci výběrového řízení, a  po jeho ukončení osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu jako oprávněný zájem Správce (prokázání rovného zacházení se všemi uchazeči o zaměstnání).

Právní důvod

Právním důvodem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem seznámit se s údaji uchazeče o zaměstnání, a to zejména za účelem zodpovědného výběru na příslušné pracovní pozice, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje uchazečů o zaměstnání v rozsahu, ve kterém je uchazeč správci dobrovolně sdělil.

Správce zpracovává osobní údaje uchazečů v přiměřeném a relevantním rozsahu, omezené na rozsah nezbytně nutný s ohledem na účel zpracování osobních údajů.

Při nakládání s Vašimi osobními údaji pro konkrétní účely je respektována zásadu omezení uložení, kdy Vaše osobní údaje je uchováván pouze po nezbytně nutnou dobu. Rovněž jsou uchovávány pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány.

V případě úspěchu ve výběrovém řízení budou Vaše osobní údaje uchovávány podle pravidel pro uchovávání osobních údajů stanovených příslušnými interními pravidly pro ukládání osobních údajů  zaměstnanců.

V případě neúspěchu ve výběrovém řízení budou Vaše osobní údaje zničeny neprodleně po skončení daného výběrového řízení.

Příjemci osobních údajů

Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny jen příslušným zaměstnancům, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o těchto údajích. Jedná se především o pověřené pracovníky personálního oddělení.

Práva uchazeče o zaměstnání

Uchazeč o zaměstnání má právo na:

  • přístup k osobním údajům;
  • na opravu osobních údajů;
  • na námitku proti zpracování osobních údajů;
  • požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním;
  • právem podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů;
  • právem na přenositelnost údajů;
  • právem na výmaz osobních údajů;
  • právo na přezkum automatizovaného rozhodnutí;
  • na omezení zpracování osobních údajů, dle podmínek stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení EP a Rady (EU) 2016/679).

Svá práva můžete uplatnit u Alice Jiřímské, emailem na adrese jirimska@asbis.cz, telefonicky na 725 300 232, nebo na adrese Správce.

Dále má uchazeč právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Děkujeme za Váš zájem pracovat u nás!

Eshop

Chcete vyzkoušet DEMO server?

Server k zapůjčení: Intel 2U Coyote Pass, RAM: 16x Kingston DDR4 8GB DIMM 3200MHz

Intel Coyote Server

 

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.